ایمنی

مصونیت معلومات مراجعه کننده یکی از اولویت های عمده ما است .

مراقبت های روی خطی ایپسو Ipso e-care ارتباط مستقیم را میان طرفین (مشاور و شما ) ایجاد مینماید .در جریان ارتباط همتا با همتا (P2P) جریانات صوتی و تصویری بین دو بروزر(کمپیوتر به کمپیوتر) مخابره میشود .به مداخلات سرور هیچ ضرورت نیست .به  سرورصرف برای معرفی دو بروزر (IP آدرس مشاور و شما ) برای آغاز مشاوره ضرورت میباشد .و دیگر موارد بدون دخیل بودن سرور کار مینماید .

 زمانی که سرور طرح شده برای ذخیره و یا انتقال معلومات هک شود اکثر اوقات  سرقت معلومات رخ میدهد(معلومات ذریعه کاپی نمودن به واحد دومی سرقت میشود ). پتینتوس ازین سرقت ذریعه ایجاد رابطه مستفیم بین بروزر ها در جریان مشاوره روی خطی جلوگیری نموده است .زیرا به این طریق معلومات ضرورت به بازرسی ذریعه سرور ندارد .جای شک نیست که ارتباط P2P توسط معیارات امنیتی جدید محفوظ شده است - و به این طریق معلومات شخصی شما شخصی باقی میماند .