IPSO e-care سلام خوش آمدید به

ما برای مراقبت نمودن کمک مینماییم 

دروازه باز است لطفا" داخل شوید 

سه قدم شما را در پروسه مشاوره رهنمایی مینماید .

Understanding the situation

1. در ک وضعیت

ارزیابی خودی شما را کمک میکند تا وضعیت خود را خوبتر بررسی کنید و درک بهتر داشته باشید .صحبت با مشاور این درک را عمیقتر میسازد.این برای دریافت بهترین راه برای بهبود وضعیت ضروری میباشد .

2.کنار آمدن با وضعیت

شما یکجا با مشاور بررسی مینمایید که چگونه با حالت دشوار به شیوه بهتر کار کنید این همه بر اساس ارزش ها ،و با در نظر داشت حالات فردی ، اجتماعی و همچنان محلی و اجتماعی شما اجرا میشود

Managing the situation
Meaning in life

3.دریافت مفهوم در زنده گی

یکجا با مشاور زنده گی خود را نگاه میکنید و بررسی مینمایید که چطور موزون و با مفهوم بر اساس ارزش ها و با استفاده از منابع زنده گی خود را ادامه دهید.

حالا بیایید با داخل شدن به اطاق امن آغاز نماییم ،جاییکه تمام معلومات شخصی شما مصوون میباشد 

ورود
اطاق امن