ما چی کار میکنیم

بعضی اوقات ما گیچ، مشکلزا و گیرمانده میباشیم 
بعضی اوقات ما نمیدانیم تا چه کاری رای برای بهبودی حالت خود انجام دهیم 
بعضی اوقات ما به کسی ضرورت داریم تا به وی صحبت نماییم .

کسی که قابل اعتبار،راز دار و متوجه ما باشد 
همراه با کسی که بتوانیم تمام جنبه های دشوار زنده گی خود را ارزیابی کنیم 
کسی که مجرب و مسلکی باشد 


تجارب تروماتیک ،مشکلات شخصی ،منازعات خانواده گی ،سترس ،مشکلات در خواب ،و دوره ها ی انتقالی دشوار زنده گی میتواند مارا از دیگران جدا سازد.

تجدید خودی از طریق بازتاب دهی و صحبت ما را جرئت و توانایی میبخشد ما را کمک میکند تا راه های حل را دریافت نماییم و به منابع خود دوباره دسترسی حاصل نماییم  

مشاورین مسلکی  و آموزش دیده  Ipso e-care در خدمت شما اند .

فقط راجستر نمایید و قدم بگذارید 

Ipso e-care

به مجرد داخل شدن در ویب سایت ما شما در یک فضای مصوون وارد میشوید جایی که مشاورین  متعهد از کشور های  مختلف خدمات مشاوره را فراهم مینمایند. آنها شما را در حالات دشوار زنده گی برای دریافت راه های سلامتی فردی و اجتماعی حمایه و کمک مینمایند .

هدف ما توانمند سازی مردم برای :حل مشکلات و منازعات، ایجاد و ادامه ارتباطات خوب و کارا با فامیل، اقارب و دوستان شان، تصمیم گیری در عمل کرد  و قادر بودن به تحت تاثیر قرار دادن زنده گی خویش بر اساس ارزش های خود شان میباشد.  

ما شیوه مشاوره را که متکی بر منابع و حل مشکلات میباشد تعقیب مینماییم این شیوه حمایوی ،غیر قضاوتی و مطلقا" محرم میباشد . 

مشاورین ipso e-care  افراد مسلکی آموزش دیده اند که  توسط افراد مجرب  در ساحه صحت روانی تحت رهنمایی دوامدار قرار دارند .

مراقبت های ایپسو جلسات ویدیویی (تصویری) کاملا شخصی و محرم را از طریق بخش ورودی برای مراجعه کننده عرضه میدارد.

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه  

دیدگاه ما ایجاد خدمات مشاوره یی مسلکی و قابل اعتماد و مطمین روی خطی (آنلاین) برای افراد سراسر جهان، دارای سنین مختلف، سوابق اقتصادی و قومی و رسوم معنوی میباشد. 

ماموریت 

ما آرزومند کمک به یک جهانی هستیم جایکه مردم آگاه، مبتکر، در قبال خود و محیط مسولیت پذیر، علاقمند به گفتگوی که در رابطه به دیگران و جهان باشد - مهربان - کنجکاو و متعهد بسر میبرند. با تیم مسلکی و متعهد خود ما ابراز و باز تاب دهی فرهنگی را تشویق مینماییم . ما برای مراقبت کمک میکنیم.

اصول رهنما

ما ابراز و  گفتگوی فرهنگی را بصورت انفرادی و محلی و نیز بازتاب دهی  ارزش های شخصی و همگانی را  تشویق مینماییم .

حساب دهی، شفافیت، آزادی بیان، حقوق مساوی، صلح و مصالحه به سطح فردی و همگانی اصول رهنمایی ما میباشد.