تماس

0093799489898

info@ipsocontext.org

ایپسو موسسه بشری میباشد که در عرصه  مراقبت های روانی اجتماعی و دیالوگ های فرهنگی فعال است .

www.ipsocontext.org

www.ipso-cc-afghanistan.org